ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ไตรมาศที่1(ต.ค.-ธ.ค. 55) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. บันทึกข้อความ/เอกสารแนบ [Download]
2. ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [Download]
3. เอกสารแนบแบบฟอร์มที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูล NU-PL-57-04/015 [Download]
 
 
 
 
งานยุทธศาสตร์ฯ โทร.1420