งานติดตามและประเมินผล-ภาระงาน

งานติดตามและประเมินผล แบ่งเป็นหน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยวิจัยสถาบัน หน่วยรายงานและเผยแพร่
หน่วยวิจัยสถาบัน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยและงานวิเคราะห์วิจัยปัญหาและการดำเนินการงาน ของมหาวิทยาลัย
  • ระบบคลังข้อมูล
  • วิเคราะห์วิจัยปัญหาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • หน่วยต้นทุน
หน่วยรายงานและเผยแพร่ จัดทำรายงานประจำปีและเอกสารเผยแพร่ การบริการข้อมูล และคลังข้อมูลสนเทศ
  • การจัดทำรายงานประจำปีและเอกสารเผยแพร่
  • การบริการข้อมูล
  • ห้องสมุดสนเทศ