ประเมินคุณภาพภายใน
::SAR-กองแผนงาน:: ::KM-กองแผนงาน::
SAR-กองแผนงาน
ด้านการบริหารจัดการ
1. แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562
2. แผนปฏิบัติการประจำปี กองแผนงาน ประจำปี 2558
3. แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2557-2559
4. Job Description  กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2558
5. คู่มือการปฏิบัติงาน  Work System ของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน ของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. สรุปผลการประเมินการบริหารงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน)
8. สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำกองแผนงาน
9. รายงานผลแผนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลแผนการดำเนินงานกองแผนงาน ปี 2557-2562 ประจำปี 2558
 
ด้านการปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงาน
1. คู่มือการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2558
2. แผนบริหารความเสี่ยงของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
3. (ร่าง) รายงานประเมินคุณภาพภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558  
4. รายงานประเมินคุณภาพภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2557  
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย ในปีงบประมาณ 2558  
ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2. สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2558
3. ภาพกิจกรรมการต่างๆ (วันปีใหม่/ วันสงกรานต์/ วันลอยกระทง/ Monthly party birthday)
สรุปผลความพึงพอใจภายในและภายนอกกองแผนงาน
1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
2. สรุปการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2558
4. สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
5. รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
6. รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
ระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (NUIS)
2. ระบบบัญชีสามมิติ (Acct3D)
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
4. ระบบลาออนไลน์
5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Q-ANT)
6. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (QAD)
7. ระบบ CHE QA NU