งานงบประมาณ-ภาระงาน

     งานงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ประสานนโยบายและจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย การจัดทำแผนงาน/ โครงการพัฒนาองค์กร ภายใน มหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์และ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการแผนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ การจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ภาควิชาและหน่วยงานที่เทียบเท่า พิจารณากลั่นกรอง และจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายได้ จัดทำแผนการขอกรอบอัตรากำลัง และคำขอตั้งอัตรากำลังประจำปีให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบาย และแผน ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัด สรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้นงานวิเคราะห์แผน และ งบประมาณได้มีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยได้แก่

  • หน่วยประมวล วิเคราะห์ และประเมินผล
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ คือ จัดทำเอกสารนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ทำหน้าที่เลขานุการกิจเฉพาะเรื่อง ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • หน่วยงบประมาณ
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
  • หน่วยอัตรากำลัง
  • รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนากำลังคน แผนความต้องการวิเคราะห์ความสำคัญและสถานภาพความต้องการใช้อัตรากำลัง