รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ประจำปีงบประมาณ 2563
2. ประจำปีงบประมาณ 2562
3. ประจำปีงบประมาณ 2561
4. ประจำปีงบประมาณ 2560
5. ประจำปีงบประมาณ 2559
6. ประจำปีงบประมาณ 2558
7. ประจำปีงบประมาณ 2557  
8. ประจำปีงบประมาณ 2556  
9. ประจำปีงบประมาณ 2555  
10. ประจำปีงบประมาณ 2554  
11. ประจำปีงบประมาณ 2553  
 
 
งานติดตามและประเมินผล โทร. 1418