ข่าวสาร... กองแผนงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ::รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ::รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ::รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ::รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561