แบบฟอร์มต่างๆ ของกองแผนงาน
งานงบประมาณ
1.
แบบคำขออนุมัติโอนหมวดเงิน
[Download]
2.
การจ้างผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [Download]
3.
แบบฟอร์มการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [Download]
4.
แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [Download]

 

 
งานติดตามและประเมินผล
1.
แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
[Download]
2.
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2555 [Download]
3.
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [Download]
4.
แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
download download
5.
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยนเรศวร [Download]
6.
แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ที่ได้-KM [Download]
7.
แบบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร [Download]
8.
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทากาย พ.ศ. 2561-2563 [Download]
9.
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร [Download]
10.
แบบฟอร์ม-แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานอธิการบดี) [Download]

 

 

 

 

 

???????????? ???????????????
 
NUMIS NUPM
   
?????????????????? Leave Online
??????????????