รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 งานติดตามและประเมินผล2021-05-25
2. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2561 ประจำปี พ.ศ.2562 งานติดตามและประเมินผล2020-05-25
3. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2560 ประจำปี พ.ศ.2561 งานติดตามและประเมินผล2018-07-31
4. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2559 ประจำปี พ.ศ.2560 งานติดตามและประเมินผล2018-06-22
5. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2558 ประจำปี พ.ศ.2559 งานติดตามและประเมินผล2017-03-28
6. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2557 ประจำปี พ.ศ.2558 งานติดตามและประเมินผล2016-03-29
7. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2556 ประจำปี พ.ศ.2557 งานติดตามและประเมินผล2016-03-28
8. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2554 ประจำปี พ.ศ.2555 งานติดตามและประเมินผล2015-02-09
9. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2555 ประจำปี พ.ศ.2556 งานติดตามและประเมินผล2015-02-09
10. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2553 ประจำปี พ.ศ.2554 งานติดตามและประเมินผล2012-03-22
11. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2552 ประจำปี พ.ศ.2553 งานติดตามและประเมินผล2011-04-18
12. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2551 ประจำปี พ.ศ.2552 งานติดตามและประเมินผล2009-07-05
13. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2550 ประจำปี พ.ศ.2551 งานติดตามและประเมินผล2009-07-04
14. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2549 ประจำปี พ.ศ.2550 งานติดตามและประเมินผล2009-07-03
15. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2548 ประจำปี พ.ศ.2549 งานติดตามและประเมินผล2009-07-02
16. เล่ม-รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2547 ประจำปี พ.ศ.2548 งานติดตามและประเมินผล2009-07-01