ปฏิญญากองแผนงาน

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ
จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา (Philosophy)
กองแผนงานดำเนินการตามนโยบายบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์
ค่านิยม (Values)
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมองค์กร(Organizational Culture)
1) ปฏิบัติหน้าที่สร้างความประทับใจด้วยบริการ และผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ไม่เลือกปฏิบัติ
2) ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี ปรองดอง การร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม
3) สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ ในการพัฒนาตัวเอง
4) มีความรับผิดชอบต่อภารกิจและองค์กร
5) มีความสามารถในด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน ทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานเชิงสร้างสรรค์
จรรยาบรรณ
1) พึงให้บริการต่อผู้มาติดต่องานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
2) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรอยู่เสมอ
4) พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และทักษะในการทำงานรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงานโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
6) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
7) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเต็มที่
8) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ
9) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
สมรรถนะหลักขององค์กร

มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ