คู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Download-แบบสำรวจในรูปแบบเอกสาร :: ได้ที่นี่

    มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2559 ประจำปี พ.ศ. 2560  ทุกท่าน  ก่อนที่บัณฑิตจะยืนยันเพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th  เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะต้องนำ      Print Out ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560

ข้อแนะนำ สำหรับบัณฑิตบางท่านที่เข้าระบบฯ ด้วย Internet Explorer (IE) แล้ว ไม่สามารถทำรายการ หรือกรอกข้อมูลได้สมบูรณ์นั้น ขอให้ท่านเข้าระบบภาวะการมีงานทำฯ ด้วย Web Browser ของ Google Chrome และสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง จาก download here หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการกรอกข้อมูลตามคู่มือด้านล่าง ได้เลย

คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจ
ขั้นตอนที่ 1 :
ให้ท่านเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th
;
     -โดยการกรอกรหัสบัตรประชาชน คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ถ้าเป็นบัณฑิตชาวต่างชาติให้กรอกหมายเลขพาสปอร์ตแทนรหัสบัตรประชาชน และใส่รหัสนิสิต คือ รหัสประจำตัวของนิสิต (8 หลัก) โดยกรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค แล้วคลิกที่ปุ่ม (กรณีเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่)
 
ขั้นตอนที่ 2
      จะปรากฏหน้าจอ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ถึงตอนที่ 5 (โดยแบบสอบถามประจำปีการศึกษา 2556 นี้ จะมีคำถามในส่วนของ ตอนที่ 6 ซึ่งจะให้เฉพาะบัณฑิตที่ผ่านโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการตอบเท่านั้น) ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลด้วยความเป็นจริง เพราะข้อมูลที่ได้นั้น จะต้องนำมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับตัวท่านและมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจทั้ง 5 ตอนเสร็จสิ้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ เพื่อทำการยืนยัน  จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับการ Print Out เพื่อนำมาเอกสารมายื่นให้กับทางมหาวิทยาลัย

ในส่วนของระบบเวอร์ชั่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 นี้ ระบบได้เพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงใน Combo box ได้ โดยจะมีรายการข้อมูลที่มีคำที่ค้นหาปรากฏขึ้นมาให้เลือก ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3
ไปที่ เมนูหลัก เลือก “พิมพ์ใบยืนยันตอบแบบสอบถาม” ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ print out

เมื่อกดไอคอนรูป   แล้วจะปรากฏหน้าต่างเล็ก ๆ ขึ้นมาสำหรับให้เลือกเครื่อง Printer ก่อน แล้วจึงกดปุ่ม
และกรุณานำใบ Print Out ที่ได้ นำไปส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว ตามวันที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนด การเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร

     ***บัณฑิตที่ทำงานแล้ว  หมายถึง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ การทำงานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ (ไม่รวมผู้ที่อุปสมบท หรือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเกณฑ์ทหาร)
***เกณฑ์ทหาร  หมายถึง ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี บริบูรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ (มิใช่ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการทหาร)

       ในการกรอกแบบสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจสถานภาพในด้านการทำงานของบัณฑิตภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนปัญหาในการมีงานทำของบัณฑิตและศึกษาถึงสาเหตุของการไม่มีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย วางแผน แก้ไข และการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของบัณฑิตทุกท่าน

** หมายเหตุ   กรณีที่บัณฑิตกรอกแบบสำรวจไปแล้ว โดยระบุว่ายังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ หากแต่ในเวลาต่อมาเมื่อได้ทำงาน หรือศึกษาต่อ
ขอความกรุณา Update ข้อมูล
การสำรวจภาวะการมีงานทำใน Website ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2561

***กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกแบบสำรวจ กรุณาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-5596-1410, 0-5596 -1412, 0-5596 -1412 และ 0-596-1418 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน http://www.plan.nu.ac.th/

enter