คู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Download-แบบสำรวจในรูปแบบเอกสาร :: ได้ที่นี่

    มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา2561 ประจำปี พ.ศ. 2562  ทุกท่าน  ก่อนที่บัณฑิตจะยืนยันเพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th  เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะต้องนำ      Print Out ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อแนะนำ สำหรับบัณฑิตบางท่านที่เข้าระบบฯ ด้วย Internet Explorer (IE) แล้ว ไม่สามารถทำรายการ หรือกรอกข้อมูลได้สมบูรณ์นั้น ขอให้ท่านเข้าระบบภาวะการมีงานทำฯ ด้วย Web Browser ของ Google Chrome และสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง จาก download here หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการกรอกข้อมูลตามคู่มือด้านล่าง ได้เลย

คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจ
ขั้นตอนที่ 1 :
ให้ท่านเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th
;
     -โดยการกรอกรหัสบัตรประชาชน คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ถ้าเป็นบัณฑิตชาวต่างชาติให้กรอกหมายเลขพาสปอร์ตแทนรหัสบัตรประชาชน และใส่รหัสนิสิต คือ รหัสประจำตัวของนิสิต (8 หลัก) โดยกรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค แล้วคลิกที่ปุ่ม (กรณีเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่)
ขั้นตอนที่ 2
     เมื่อเข้าระบบได้แล้ว จะปรากฏหน้าจอ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ถึงตอนที่ 5  (โดยในส่วนของ ตอนที่ 6 จะเป็นข้อมูลเฉพาะบัณฑิตที่ผ่านโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการตอบเท่านั้น) การตอบข้อมูลของระบบสามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงใน Combo box ได้ โดยจะมีรายการข้อมูลที่มีคำที่ค้นหาปรากฏขึ้นมาให้เลือก ดังตัวอย่าง

เมื่อทำการตอบแบบสำรวจทั้ง 5 ตอนเสร็จสิ้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม               ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ  กรณีไม่ตอบ ให้ใส่ – ต้องไม่เป็นค่าว่าง
(ขอความกรุณาตอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่ได้นั้น นำมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับตัวท่านและมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง) 

ขั้นตอนที่ 3
จะปรากฏหน้าจอ ให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

คลิกที่ไอคอน  เพื่อยืนยัน  กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ไปที่ไอคอนรูป   เพื่อทำการล้างข้อมูลการตอบแบบสำรวจใหม่ จะไปปรากฎหน้าจอแรกของแบบสำรวจ
ขั้นตอนที่ 4

   เมื่อทำยืนยันการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับการ Print Out  กรุณานำใบ Print Out ที่ได้ นำส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว ตามวันที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนด การเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร


เมื่อกดไอคอนรูป แล้วจะปรากฏหน้าต่างเล็ก ๆ ขึ้นมา (1) ให้เลือกเครื่อง Printer (2) แล้วจึงกดปุ่ม Print ดังภาพ
**บัณฑิตที่ทำงานแล้ว หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ การทำงานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ (ไม่รวมผู้ที่อุปสมบท หรือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเกณฑ์ทหาร)

** หมายเหตุ   บัณฑิตที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่ได้กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปแล้ว บัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูล ได้ที่ Website ดังกล่าวได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

***กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกแบบสำรวจ กรุณาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-5596-1410, 0-5596 -1424, 0-5596 -1412 และ 0-596-1418 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน http://www.plan.nu.ac.th/

enter