หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
และสาธารณูปโภค
ประกาศ-เอกสารเผยแพร่ กองแผนงาน

1. รายงานการวิเคราะห์สภาพนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2557 งานติดตามและประเมินผล2015-07-06
2. บัญชีอัตราค่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25588 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2015-04-27
3. แบบฟอร์ม-ผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557 งานติดตามและประเมินผล2014-10-10
4. แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556(กองแผนงาน รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 7.1 และ 8) งานติดตามและประเมินผล2014-09-22
5. แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2014-08-06
6. ข้อมูลสรุปผลการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา 2555 ประจำปี พ.ศ.2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กค.57) งานติดตามและประเมินผล2014-07-09
7. ขอความอนุเคราะห์สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) งานติดตามและประเมินผล2014-06-23
8. NARESUAN UNIVERSITY EXECUTIVE SUMMARY REPORT 2014 งานติดตามและประเมินผล2014-06-04
9. แบบฟอร์มประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2014-05-29
10. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ(BB EvMIS) งานติดตามและประเมินผล2014-05-27
11. ขอเชิญเสนอโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2014-04-02
12. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ ประจำปี 2556 งานติดตามและประเมินผล2014-02-24
13. รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 56) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งานติดตามและประเมินผล2014-02-24
14. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานติดตามและประเมินผล2013-12-11
15. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1/2557) งานติดตามและประเมินผล2013-11-20
16. ข้อมูลยุทธศาสตร์ประเทศ อาเซียน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด งานติดตามและประเมินผล2013-10-21
17. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดงบลงทุน งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2013-10-21
18. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2555 งานติดตามและประเมินผล2013-09-23
19. มติรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(รอบ 6 เดือน) งานติดตามและประเมินผล2013-07-02
20. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานติดตามและประเมินผล2013-05-21
21. (ร่าง)ปฏิทินการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2557 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2013-04-26
22. การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 หมวดงบลงทุน งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2013-03-14
23. (ร่าง)แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 งานติดตามและประเมินผล2013-01-14
24. มติผลการใช้จ่ายเงินรายได้ 2555 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร งานติดตามและประเมินผล2013-01-10
25. ขอรายละเอียดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ ปีงบประมาณ 2556-2561 งานติดตามและประเมินผล2013-01-04
26. ทบทวน(ร่าง)แผนบริหารกรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559 งานวิเคราะห์งบประมาณฯ2012-12-24
27. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งานติดตามและประเมินผล2012-12-14
28. ขอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ ปีงบประมาณ 2556-2561 งานติดตามและประเมินผล2012-11-15
29. ชี้แจงการปรับแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 งานติดตามและประเมินผล2012-11-14
30. รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ NUPM และแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ งานติดตามและประเมินผล2012-10-09