แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ปี


ในการจัดทำกรอบแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำโดยการอาศัยข้อมูล สารสนเทศประกอบด้วยสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ แล้ว และส่วนที่สองเป็นข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำกรอบแผนระยาว พ.ศ. 2551-2565 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ เป็นแผนแม่บทที่ชี้นำทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคต โดยในแต่ละช่วงเวลาได้เปิด โอกาสให้มีการปรับปรุงแผนได้ตามความเหมาะสมกับกาลสมัย.


ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ 15 ปี
ยินดีต้อนรับ สู่ระบบสารสนเทศ
 
NUMIS NUPM
   
ระบบภาวะการมีงานทำ Leave Online
ปิดหน้าต่างนี้