บุคลากร งานติดตามและประเมินผล
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
รุ้งทอง ไวทยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0-5596-1415
email: iamrungthong@hotmail.com

ปิ่นปินัทธ์ คำภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-5596-1410
email : aritta2@hotmail.com

พนิดา ควรหาเวช
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์: 0-5596-1416
email: xlion99@hotmail.com

วิภาภรณ์ อินทุยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0-5596-1418
email: wipaporni@nu.ac.th

ชิดชนก ตุ้มพ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0-5596-1412
email: mink_chidchanok@hotmail.com

นิตย์ระดี มาลัยทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0-5596-1420
email: nitradeem@nu.ac.th

ธาริณี สิงหเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0-5596-1419
email: tarinees@nu.ac.th

นายพีระพล นกเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0-5596-1424
email: peerapoln@nu.ac.th