งานธุรการ |งานติดตามฯ |งานวิเคราะห์แผนฯ |งานวิจัยสถาบันฯ |งานผังแม่บทฯ |กลับหน้าหลัก
   
เกี่ยวกับกองแผนงาน
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
Vision Mission
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
 
 
....LINK....
 
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภายนอก
 •  
   
  :: เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
  คู่มือการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
  คู่มือการขอเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่
  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  คู่มือการคิดจำนวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES)
  หน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ภาระงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  การวางแผนอัตรากำลังและการจัดทำคำขออัตรากำลัง
  ภาระงานของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
     
     
     
     

   
   
  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 1410 - 1424 โทรสาร 0-5526-1087

  Contact : webmaster