คู่มือการกรอกแบบสำรวจภาวะ การหางานทำของบัณฑิต

    มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2553 ทุกท่านก่อนที่บัณฑิตจะยืนยันเพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัยโดย  โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.job.mua.go.th เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้น แล้วท่านจะต้องนำ print out   ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจ
ขั้นตอนที่ 1 :
ให้ท่านเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th
;
     -โดยการกรอกรหัสผู้ใช้ เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน(13 หลัก) และใส่รหัสผ่าน เป็นวัน-เดือน-ปีเกิด(8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2530 ให้ใส่เลข 01012530กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค   แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”
      -จะปรากฏหน้าจอ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ระบบสร้างรหัสให้ขึ้นใหม่(ต้องใช้รหัสผ่านที่ระบบสร้างขึ้นใหม่นี้ ในการเข้า login ครั้งต่อไป)เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูล  คลิกที่ปุ่ม“เข้าสู่ระบบของบัณฑิต” ดังภาพ 
ขั้นตอนที่ 2
      - จะปรากฏหน้าจอ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ถึง ตอนที่ 4 ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลด้วยความเป็นจริงเพราะข้อมูลที่ได้นั้น จะต้องนำมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับตัวท่านและมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจทั้ง 4 ตอนเสร็จสิ้น
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ เพื่อทำการยืนยัน จากนั้นระบบจะปรากฎข้อความ“ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่ เมนูหลัก เลือก “พิมพ์ใบยืนยันตอบแบบสอบถาม” ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ print out

จะได้ดังภาพข้างล่าง
และกรุณานำใบ print out ที่ได้ นำไปส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดไว้

     **บัณฑิตที่ทำงานแล้ว หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ การทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
ในการกรอกแบบสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจสถานภาพในด้านการทำงาน ของบัณฑิตภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนปัญหาในการหางานทำของบัณฑิตและศึกษาถึงสาเหตุของ
การไม่มีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร การตัดสินใจ การกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป มหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของบัณฑิตทุกท่าน

** หมายเหต กรณีที่บัณฑิตกรอกแบบสำรวจไปแล้ว โดยระบุว่ายังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ  หากแต่ในเวลาต่อมาเมื่อได้ทำงาน หรือศึกษาต่อ  ขอความกรุณา Update ข้อมูล การสำรวจภาวะการหางานทำใน website ดังกล่าว ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555

***กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกแบบสำรวจ กรุณาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-5596-1403 0-5596-1410 0-5596 -1415 และ 0-5596-1424 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน http://www.plan.nu.ac.th

enter
เข้าสู่ระบบ