บุคลากรกองแผนงาน

click to Zoom
นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom
นางวรรณรัตน์ ครุฑน้อย
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวพัชรา ดำสนิท
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
นางรุ้งทอง ไวทยกุล
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นางพนิดา ควรหาเวช
หัวหน้างานวิเคราะห์ต้นทุน
click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom
นางสาวลลิตา ปรีดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจักรพันธุ์ บุญเม่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิ่นปินัทธ์ คำภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรัชนู วงศ์พราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom
นางสาวณิชาภา ฟักทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเป็นเอก จำปาดิบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชิดชนก ตุ้มพ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายยุทธนา ชื่นอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตย์ระดี มาลัยทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom click to Zoom
นางสาวจันทรรัตน์ เหนียมพ่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนลินรัตน์ กอนโพชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพีระพล นกเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุนทรี ภู่สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธาริณี สิงหเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
click to Zoom click to Zoom  
นางสาวเฉลิมพร ฉ่ำไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาภรณ์ อินทุยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 

[Home]