งานธุรการ |งานติดตามฯ |งานวิเคราะห์แผนฯ |งานวิจัยสถาบันฯ |งานผังแม่บทฯ |กลับหน้าหลัก
:: งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ :: |งบประมาณ|นโยบายและแผน|เผยแพร่|ภาระงาน|บุคลากร
เกี่ยวกับกองแผนงาน
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
Vision Mission
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 
:: งบประมาณ ::
 
ผังแผนงาน/ผังกองทุน/ผังหน่วยงาน งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ.2550  
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับกองทุนวิจัย [ 11 สค 49 ]
แบบฟอร์มประมาณการรายรับสำหรับคณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2551
รายงานผลการใช้จ่ายเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2549 (งบประมาณแผ่นดิน)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนหมวดเงินรายได้ และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้
(ตั้งเพิ่มเติมช่วงสิ้นปีงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ.2551)
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2551

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนิสิตเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หนังสือนำ แบบฟอร์ม รายชื่อหน่วยงาน
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ.2552
แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
บัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ ปี 2551

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ในโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ผังแผนงาน/ผังกองทุน/ผังหน่วยงาน งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ.2550
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายงบประมาณรายได้จากระบบบัญชี 3 มิต
เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2549

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ในโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)
แผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด / ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548
 
:: อัตรากำลัง ::
 

ผลอนุมัติกรอบอัตราจ้างสำหรับผู้ความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
(Intranet)
เอกสารการจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552
อัตรากำลังกองแผนงาน

การจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ
และผู้เชี่ยวชาวชาวต่างประเทศ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
หนังสือนำ 0527-01-04-2-ว2321.pdf
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
แบบสรุปคำขอกรอบอัตราจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
 
 
:: โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ::
 


การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขอการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (งบประมาณแผ่นดิน)

การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2552(งปม.แผ่นดิน)
  
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการและทำนุฯ ปี 2551
แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550โครงการบริการวิชาการฯ และโครงการทำนุบำรุงฯ
 
:: เอกสารเผยแพร่ ::
 

.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 :สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (สศช: สัมมนาประจำปี 2549)
นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการกองแผนงาน  
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 50 โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ กพ

ผลอนุมัติกรอบอัตราจ้างสำหรับผู้ความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (งบประมาณแผ่นดิน)
สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบุคลากรจำแนกลักษณะ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
 
:: ภาระงาน งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::
 


งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ประสานนโยบายและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำแผนงาน/ โครงการพัฒนาองค์กร ภายใน มหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการแผนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/ภาควิชา และหน่วยงานที่เทียบเท่า พิจารณากลั่นกรอง และจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายได้ จัดทำแผนการขอกรอบอัตรากำลังและคำขอตั้งอัตรากำลังประจำปีให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้นงานวิเคราะห์แผน และ งบประมาณได้มีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยได้แก่

หน่วยประมวล วิเคราะห์ และประเมินผล
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่าง ๆ คือ จัดทำเอกสารนโยบายและแผน วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ทำหน้าที่เลขานุการกิจเฉพาะเรื่อง ประสานงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงบประมาณ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
หน่วยอัตรากำลัง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนากำลังคน แผนความต้องการวิเคราะห์ความสำคัญ
และสถานภาพความต้องการใช้อัตรากำลัง

 
:: บุคลากร งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::
 
สุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
suneet@nu.ac.th
โทร. 1414
 
ทัศนีย์ รังสยาธร
หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
tassaneer@nu.ac.th
โทร. 1416
 
เพ็ญนภา บุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
pennapab@nu.ac.th
โทร. 1429
 
รัชนู วงศ์พราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ratchanut@nu.ac.th
nong_ple19@hotmail.com
โทร. 1421
พัชรา ดำสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
phatcharad@nu.ac.th
โทร. 1423
 
 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961410 - 1424 โทรสาร 055-961413

Contact : webmaster